آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 217.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۹:۳۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 168.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۰:۲۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه cuteskin.ir

IP دامنه : 88.198.72.124

زمان تولید گزارش : 209.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۲۰:۲۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mums.ac.ir

IP دامنه : 185.116.24.192

زمان تولید گزارش : 230.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۳:۰۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL