آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه razavi.mrud.ir

IP دامنه : 37.156.29.64

زمان تولید گزارش : 96.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۷:۱۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه rmto.ir

IP دامنه : 5.160.195.100

زمان تولید گزارش : 127.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۷:۱۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه rmto.ir

IP دامنه : 5.160.195.100

زمان تولید گزارش : 127.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۶:۵۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه cert.ir

IP دامنه : 185.143.234.41

زمان تولید گزارش : 86.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۹:۰۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL