آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.digikala.com

IP دامنه : 94.182.181.50

زمان تولید گزارش : 123.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۴۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.digikala.com

IP دامنه : 5.160.138.235

زمان تولید گزارش : 159.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۲۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.140.92

زمان تولید گزارش : 340.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۹:۵۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 55.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۵:۴۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL