آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه bmi.ir

IP دامنه : 89.235.64.67

زمان تولید گزارش : 172.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۵۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 57.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۵۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.google.com

IP دامنه : 216.58.208.68

زمان تولید گزارش : 371.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۸:۵۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mabsa.mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.241

زمان تولید گزارش : 1183.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۸:۳۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL