گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir
تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ در ساعت ۰۸:۵۱
بازدید :17

نام دامنه : www.3dots.ir

IP دامنه :

درگاه :

زمان تولید گزارش : 104   ثانیه

ارتباط تنها در SSL
معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
تعداد 3 مورد بررسی شده امکان آسیب پذیری را توسط مهاجمین فراهم می کند. لطفا موارد مذکور را بررسی و نصبت به رفع آن ها بکوشید.

http://3dots.ir/ -> 301 -> https://3dots.ir/ -> 301 -> https://www.3dots.ir/ -> 200

http://

https://3dots.ir/ -> 301 -> https://www.3dots.ir/ -> 200

https://

همیشه از HTTPS استفاده کنید

تغییر همه درخواست ها با پروتکل "http" به "https".

اطلاعات SSL

اطلاعات امضای دیجیتال شماره #1

Certificate Transparency :
yes (certificate extension)
OCSP stapling :
LOW - not offered
OCSP URL :
http://r3.o.lencr.org
CRL Distribution Points :
--
سیستم عامل ها :
Trust
 Android 13.0.0_r9 
 Apple iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.5, tvOS 16.5, and watchOS 9.5 
 Java jdk-13.0.2 
 Mozilla 2023-07-27 
 Windows 2023-06-11 
پشتیبانی از Anchor Certificate :
خیر
Chain Order Valid :
بلی

بررسی اعتبار دامنه :

تعداد امضا های دیجیتال یافت شده :
1

:
ندارد - Type :
TLS Fallback SCSV Prevention :
دارد(TLS Fallback Scsv)

Secure Renegotiation :

   |___ Secure Renegotiation :
بلی
   |___ Insecure Client-Initiated Renegotiation :
خیر

Session Resumption :

   |___ Resumption With TLS Tickets :
دارد
   |___Resumption With Session IDs :
ندارد
Next Protocol Negotiation extension (NPN) :
ارائه نشده است
Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) :
Personal Financial Specialist (PFS™) :
ارائه شده است
PFS Ciphers :
TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
PFS ECDHE curves :
Protocol Negotiated :
Default protocol TLS1.3
Cipher Negotiated :
TLS_AES_256_GCM_SHA384, 253 bit ECDH (X25519)
TLS Extensions :
renegotiation info/#65281 server name/#0 EC point formats/#11 session ticket/#35 supported versions/#43 key share/#51 supported_groups/#10 max fragment length/#1 application layer protocol negotiation/#16 encrypt-then-mac/#22 extended master secret/#23
TLS Session Ticket :
valid for 10800 seconds only ( < daily)
SSL SessionID Support :
yes
Session Resumption Ticket :
پشتیبانی می کند
Session Resumption ID :
پشتیبانی می کند
TLS Timestamp :
random
DNS CAA Record :
Cert Transparency :
HTTP Status :
200 OK ( / )
HTTP Strict Transport Security TIME (HSTS) :
HTTP Strict Transport Security SubDomains (HSTS) :
HTTP Strict Transport Security Preload (HSTS) :
Banner Server :
ArvanCloud Server-Timing: total;dur=205
HTTP Public Key Pinning (HPKP) :
Cookie Count :
1 at /
Cookie Cecure :
All (1) at / marked as secure
Cookie HTTP Only :
All (1) at / marked as HttpOnly
Heartbleed :
آسیب پذیر نیست , no heartbeat extension
Certified Coding Specialist (CCS) :
آسیب پذیر نیست
Ticketbleed :
آسیب پذیر نیست
ROBOT :
آسیب پذیر نیست , no RSA key transport cipher
Secure Renego :
آسیب پذیر نیست
Secure Client Renego :
آسیب پذیر نیست
Compression Ratio Info-leak Made Easy(CRIME) :
آسیب پذیر نیست
BREACH :
ممکن است آسیب پذیر باشد, uses gzip HTTP compression - only supplied / tested
Fallback SCSV :
پشتیبانی می کند
POODLE SSL :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310
SWEET32 :
آسیب پذیر نیست
FREAK (Factoring RSA Export Keys) :
آسیب پذیر نیست
DROWN (Decrypting RSA with Obsolete and Weakened eNcryption) :
LOGJAM Common Primes :
LOGJAM :
آسیب پذیر نیست , no DH EXPORT ciphers,
BEAST CBC TLS1 :
BEAST :
ممکن است آسیب پذیر باشد -- but also supports higher protocols TLSv1.1 TLSv1.2 (likely mitigated)
همچنین از پروتکل های بالاتر TLSv1.1 TLSv1.2 پشتیبانی می کند
LUCKY 13 :
ممکن است آسیب پذیر باشد, uses TLS CBC ciphers
RC4 :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310

Path Validation :

# سیستم عامل مورد بررسی نسخه سیستم عامل نتیجه اعتبار سنجی
1 Android 13.0.0_r9
پشتیبانی می کند
2 Apple iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.5, tvOS 16.5, and watchOS 9.5
پشتیبانی می کند
3 Java jdk-13.0.2
پشتیبانی می کند
4 Mozilla 2023-07-27
پشتیبانی می کند
5 Windows 2023-06-11
پشتیبانی می کند

Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 SSL_CK_RC4_128_WITH_MD5 Server interrupted the TLS handshake خیر
2 SSL_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5 Server interrupted the TLS handshake خیر
3 SSL_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5 Server interrupted the TLS handshake خیر
4 SSL_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5 Server interrupted the TLS handshake خیر
5 SSL_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5 Server interrupted the TLS handshake خیر
6 SSL_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5 Server interrupted the TLS handshake خیر
7 SSL_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5 Server interrupted the TLS handshake خیر

Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS error: wrong version number خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS error: wrong version number خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS error: wrong version number خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS error: wrong version number خیر
6 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
7 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
10 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
12 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
13 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS error: wrong version number خیر
14 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS error: wrong version number خیر
15 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
16 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS error: wrong version number بلی
17 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS error: wrong version number بلی
18 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
21 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS error: wrong version number خیر
22 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS error: wrong version number خیر
23 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
24 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
26 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS error: wrong version number خیر
27 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS error: wrong version number خیر
28 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
29 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
30 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
31 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS error: wrong version number خیر
32 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS error: wrong version number خیر
33 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
34 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
35 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
36 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS error: wrong version number خیر
37 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS error: wrong version number خیر
38 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
39 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
40 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
41 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
42 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS error: wrong version number بلی
43 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
44 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
45 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
46 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
47 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
48 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
49 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS error: wrong version number بلی
50 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS error: wrong version number بلی
51 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
52 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
53 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
54 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
55 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
56 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
57 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
58 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
59 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
60 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
61 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
62 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
63 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
64 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
65 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
66 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
67 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
68 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
69 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
70 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
71 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
72 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
73 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
74 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
75 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
76 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
77 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
78 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
79 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر
80 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS error: wrong version number خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA خیر
2 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
10 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
12 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
13 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
15 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
16 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure بلی
17 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure بلی
18 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
21 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
22 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
23 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
24 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
26 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
27 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
28 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
29 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
30 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
31 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
32 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
33 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
35 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
36 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
38 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
39 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
40 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS alert: handshake failure بلی
41 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
42 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
43 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
44 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
45 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
46 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
47 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS alert: handshake failure بلی
48 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
49 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
50 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
51 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
52 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
53 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
54 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
55 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
56 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
57 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
58 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
59 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
60 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
61 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
62 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
63 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
64 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
65 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
66 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
67 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
68 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
69 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
70 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
71 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
72 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
73 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
74 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
75 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
76 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
77 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
78 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA خیر
2 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
10 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
12 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
13 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
15 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
16 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure بلی
17 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure بلی
18 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
21 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
22 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
23 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
24 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
26 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
27 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
28 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
29 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
30 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
31 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
32 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
33 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
35 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
36 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
38 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
39 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
40 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS alert: handshake failure بلی
41 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
42 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
43 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
44 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
45 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
46 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
47 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS alert: handshake failure بلی
48 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
49 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
50 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
51 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
52 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
53 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
54 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
55 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
56 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
57 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
58 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
59 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
60 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
61 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
62 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
63 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
64 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
65 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
66 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
67 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
68 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
69 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
70 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
71 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
72 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
73 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
74 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
75 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
76 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
77 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
78 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 خیر
2 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 خیر
3 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 خیر
4 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA خیر
5 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 خیر
6 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 خیر
7 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
12 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
13 TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS alert: handshake failure خیر
17 TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM TLS alert: handshake failure خیر
18 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
19 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
20 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
21 TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS alert: handshake failure خیر
22 TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM TLS alert: handshake failure خیر
23 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
24 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
25 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
26 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
27 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS alert: handshake failure خیر
28 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
29 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure بلی
30 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure بلی
31 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
32 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
33 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
34 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
35 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
36 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
38 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
39 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
40 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
41 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
42 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
43 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
44 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
45 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
46 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
47 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
48 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
49 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
50 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
51 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
52 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
53 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
54 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
55 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
56 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
57 TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
58 TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
59 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
60 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
61 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
62 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
63 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
64 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
65 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
66 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS alert: handshake failure خیر
67 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS alert: handshake failure خیر
68 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
69 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
70 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
71 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
72 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS alert: handshake failure خیر
73 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM TLS alert: handshake failure خیر
74 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS alert: handshake failure خیر
75 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM TLS alert: handshake failure خیر
76 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
77 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
78 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS alert: handshake failure بلی
79 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
80 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
81 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
82 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure بلی
83 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure بلی
84 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
85 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure بلی
86 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure بلی
87 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
88 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
89 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS alert: handshake failure بلی
90 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure بلی
91 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
92 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
93 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
94 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
95 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
96 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
97 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
98 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
99 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
100 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
101 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
102 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
103 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
104 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
105 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
106 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
107 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
108 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
109 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
110 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
111 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
112 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
113 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
114 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
115 TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
116 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
117 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
118 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
119 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
120 TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
121 TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
122 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
123 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS alert: handshake failure خیر
124 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM TLS alert: handshake failure خیر
125 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
126 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
127 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
128 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS alert: handshake failure خیر
129 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM TLS alert: handshake failure خیر
130 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
131 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
132 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
133 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
134 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
135 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
136 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
137 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
138 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
139 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
140 TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
141 TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
142 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS alert: handshake failure خیر
143 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
144 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
145 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
146 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
147 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
148 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر
149 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 خیر
2 TLS_AES_256_GCM_SHA384 خیر
3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_AES_128_CCM_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر
2 TLS_AES_128_CCM_8_SHA256 TLS alert: handshake failure خیر

Handshake Simulation :

# Name Type Cipher
1 Android(2.3.7)
2 Android(4.0.4) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
3 Android(4.1.1) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
4 Android(4.2.2) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
5 Android(4.3) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
6 Android(4.4.2) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
7 Android(5.0.0) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
8 Android(6.0) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
9 Android(7.0) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
10 Android(7.0) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
11 Android(8.0) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
12 Android(8.1) tls_1_3_cipher_suites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
13 Android(9.0) tls_1_3_cipher_suites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
14 Baidu(Jan 2015) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
15 BingBot(Dec 2013) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
16 BingPreview(Dec 2013)
17 BingPreview(Jun 2014)
18 BingPreview(Jan 2015) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
19 Chrome(27) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
20 Chrome(28) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
21 Chrome(29) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
22 Chrome(30) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
23 Chrome(31) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
24 Chrome(32) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
25 Chrome(33) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
26 Chrome(34) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
27 Chrome(35) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
28 Chrome(36) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
29 Chrome(37) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
30 Chrome(39) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
31 Chrome(40) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
32 Chrome(42) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
33 Chrome(43) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
34 Chrome(45) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
35 Chrome(47) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
36 Chrome(48) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
37 Chrome(49) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
38 Chrome(49) - XP SP3
39 Chrome(50) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
40 Chrome(51) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
41 Chrome(57) - Win 7 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
42 Chrome(65) - Win 7 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
43 Chrome(69) - Win 7 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
44 Chrome(70) - Win 10 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
45 Chrome(75) - Win 10 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
46 Chrome(80) - Win 10 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
47 Firefox(21) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
48 Firefox(10.0.12 ESR) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
49 Firefox(17.0.7 ESR) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
50 Firefox(24.2.0 ESR) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
51 Firefox(31.3.0 ESR) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
52 Firefox(21) - Fedora 19
53 Firefox(22) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
54 Firefox(24) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
55 Firefox(26) - Win 8 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
56 Firefox(27) - Win 8 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
57 Firefox(29) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
58 Firefox(30) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
59 Firefox(31) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
60 Firefox(32) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
61 Firefox(34) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
62 Firefox(35) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
63 Firefox(37) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
64 Firefox(39) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
65 Firefox(41) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
66 Firefox(42) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
67 Firefox(44) - OS X tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
68 Firefox(45) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
69 Firefox(46) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
70 Firefox(47) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
71 Firefox(49) - XP SP3 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
72 Firefox(49) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
73 Firefox(53) - Win 7 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
74 Firefox(59) - Win 7 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
75 Firefox(62) - Win 7 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
76 Firefox(67) - Win 10 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
77 Firefox(73) - Win 10 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
78 Googlebot(Oct 2013) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
79 Googlebot(Jun 2014) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
80 Googlebot(Feb 2015) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
81 Googlebot(Feb 2018) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
82 IE(6) - XP
83 IE(6) - XP
84 IE(7) - Vista tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
85 IE(8) - XP
86 IE(8) - XP
87 IE(8) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
88 IE(9) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
89 IE(8-10) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
90 IE(8-10) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
91 IE(11) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
92 IE(11) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
93 IE(11) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
94 IE(11) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
95 IE(11) - Win 7 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
96 IE(11) - Win 10 Preview tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
97 IE(11) - Win 8.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
98 IE(11) - Win 8.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
99 IE(11) - Win 8.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
100 IE(11) - Win 8.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
101 IE(11) - Win 8.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
102 IE(10) - Win Phone 8.0 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
103 IE(11) - Win Phone 8.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
104 IE(11) - Win Phone 8.1 Update tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
105 IE(11) - Win 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
106 IE(11) - Win 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
107 Edge(12) - Win 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
108 Edge(13) - Win 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
109 Edge(13) - Win 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
110 Edge(15) - Win 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
111 Edge(16) - Win 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
112 Edge(18) - Win 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
113 Edge(13) - Win Phone 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
114 Java(6u45)
115 Java(7u25) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
116 Java(8b132) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
117 Java(8u31) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
118 Java(8u111) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
119 Java(8u161) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
120 Java(9.0.4) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
121 Java(11.0.3) tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
122 Java(12.0.1) tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
123 OpenSSL(0.9.8y)
124 OpenSSL(1.0.1h) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
125 OpenSSL(1.0.1l) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
126 OpenSSL(1.0.2e) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
127 OpenSSL(1.0.2s) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
128 OpenSSL(1.1.0k) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
129 OpenSSL(1.1.1c) tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_256_GCM_SHA384
130 Opera(12.15) - Win 7
131 Opera(15) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
132 Opera(16) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
133 Opera(17) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
134 Opera(60) - Win 10 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
135 Opera(67) - Win 10 tls_1_3_cipher_suites TLS_AES_128_GCM_SHA256
136 Safari(5) - iOS 5.1.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
137 Safari(5.1.9) - OS X 10.6.8 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
138 Safari(6) - iOS 6.0.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
139 Safari(6.0.4) - OS X 10.8.4 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
140 Safari(7) - iOS 7.1 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
141 Safari(8) - iOS 8.0 Beta tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
142 Safari(7) - OS X 10.9 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
143 Safari(8) - iOS 8.4 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
144 Safari(8) - OS X 10.10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
145 Safari(9) - iOS 9 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
146 Safari(9) - OS X 10.11 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
147 Safari(10) - iOS 10 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
148 Safari(10) - OS X 10.12 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
149 Safari(12.1.2) - MacOS 10.14.6 Beta tls_1_3_cipher_suites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
150 Safari(12.1.1) - iOS 12.3.1 tls_1_3_cipher_suites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
151 Apple ATS(9) - iOS 9 tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
152 Tor(17.0.9) - Win 7 tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
153 Yahoo Slurp(Oct 2013) tls_1_0_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
154 Yahoo Slurp(Jun 2014) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
155 Yahoo Slurp(Jan 2015) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
156 YandexBot(3.0)
157 YandexBot(May 2014)
158 YandexBot(Sep 2014) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
159 YandexBot(Jan 2015) tls_1_2_cipher_suites TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384