آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.reo.ir

IP دامنه : 46.209.31.150

زمان تولید گزارش : 190.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۳۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
6
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.180.7.171

زمان تولید گزارش : 104.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۱۳

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
6
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.reo.ir

IP دامنه : 46.209.31.150

زمان تولید گزارش : 199.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۰۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sva-co.ir

IP دامنه : 185.88.179.90

زمان تولید گزارش : 67.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۳۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL