آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.nums.ac.ir

IP دامنه : 188.253.127.242

زمان تولید گزارش : 64.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۰۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه reg.pnu.ac.ir

IP دامنه : 10.8.212.137

زمان تولید گزارش : 165.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۱:۲۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.bamilo.com

IP دامنه : 104.16.114.93

زمان تولید گزارش : 199.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۰:۵۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.bamilo.com

IP دامنه : 104.16.242.32

زمان تولید گزارش : 206.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۰:۰۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL