آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه qiet.ac.ir

IP دامنه : 217.219.81.68

زمان تولید گزارش : 56.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۳:۰۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 166.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۳:۰۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه soroush-app.ir

IP دامنه : 91.225.53.142

زمان تولید گزارش : 135.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۱۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.ntsw.ir

IP دامنه : 185.173.168.31

زمان تولید گزارش : 146.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۱۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL