آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.140.92

زمان تولید گزارش : 160.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۰۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.141.92

زمان تولید گزارش : 156.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۴۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه aramooz.ir

IP دامنه : 31.25.93.163

زمان تولید گزارش : 147.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۳:۴۰

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.razaviedu.ir

IP دامنه : 31.25.93.153

زمان تولید گزارش : 226.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۸:۴۴

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL