آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.faraketab.ir

IP دامنه : 37.156.146.106

زمان تولید گزارش : 115.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۶:۳۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
5
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.ssllabs.com

IP دامنه : 64.41.200.100

زمان تولید گزارش : 273.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۶:۰۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.google.com

IP دامنه : 142.251.36.196

زمان تولید گزارش : 262.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۵:۵۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه ghoghnos.ir

IP دامنه : 94.182.209.226

زمان تولید گزارش : 156.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۸:۲۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL